Voorwaarden

Algemeen

Deze site is eigendom van RoutePlus B.V. Informatiesystemen. Deze pagina informeert u over de wijze waarop informatie die u verstrekt via deze site wordt verzameld, gebruikt en doorgegeven. Wij adviseren u de tekst op deze pagina geheel te lezen voordat u informatie verstrekt via deze site. Het Nederlands rechts is van toepassing op deze internetsite.

Uw instemming

Wanneer u inlogt op het extranet van InfoPunt.net verklaart u zich akkoord met de bepalingen in de voorwaarden. Telkens als u informatie verstrekt via deze site stemt u hiermee in.

Gebruik en doorgifte van informatie

De gegevens die u invoert via het InfoPunt.net extranet hebben betrekking op uw advertentie op de diverse informatiezuilen van RoutePlus B.V. De gegevens die u invoert worden derhalve beschouwd als openbaar. Uw gegevens worden gebruikt op de InfoPunten van RoutePlus B.V. aan iedere willekeurige gebruiker.
Daarnaast behoudt RoutePlus B.V. zich het recht voor uw advertentie te gebruiken voor haar promotieactiviteiten op de website, in brochures, in presentaties en alle andere marketing gerelateerde activiteiten.
Tevens zal RoutePlus B.V. u periodiek per e-mail op de hoogte houden met voor u relevante informatie.

Gegevens

Toegang tot het InfoPunt.net extranet krijgt u alleen wanneer u een geldige gebruikersnaam en toegangscode gebruikt. Deze gebruikersnaam en toegangscode zijn voor u persoonlijk geregistreerd en deze dient u derhalve als vertrouwelijk te behandelen. Het is niet toegestaan uw gebruikersnaam en toegangscode aan derden te verstrekken.
Via het InfoPunt.net extranet heeft u de mogelijkheid om uw actuele gegevens te bekijken, te controleren en te wijzigen. U draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de juistheid van deze gegevens. RoutePlus B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de onjuist van gegevens op deze site en de informatiezuilen.

Beveiliging

RoutePlus B.V. treft alle redelijke middelen om het doorzenden van gegevens naar de site te beschermen. Bemerk evenwel dat handelingen over het internet nooit 100% veilig of storingsvrij zijn.

Gegevenscontrole

Onrechtmatige uitlatingen zijn niet toegestaan: informatie die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, informatie die discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend is of op een andere manier inbreuk plegen op de rechten van anderen. U mag geen informatie gebruiken die door intellectuele eigendomsrechten beschermd worden, tenzij uzelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie ervan in uw advertentie. In elk geval vrijwaart u RoutePlus B.V. tegen alle aanspraken van derden. De bestanden die u verstuurt mogen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen en de werking van computers, servers en dergelijke niet schaden.
RoutePlus B.V. kan zonder kennisgeving (delen van) advertenties van haar website en de informatiezuilen weren wanneer zij dat nodig acht. RoutePlus B.V. kan u ook zonder kennisgeving de toegang tot het InfoPunt.net extranet ontzeggen als u zich niet aan de voorwaarden houdt. RoutePlus hoeft dergelijke ingrepen niet te motiveren.

Disclaimer

De informatie op onze site, het InfoPunt.net extranet en de diverse informatiezuilen is nauwkeurig samengesteld. RoutePlus streeft ernaar de informatie zo juist en actueel mogelijk te houden. Zou de informatie toch onvolledig of onjuist zijn, dan kan RoutePlus B.V. hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische diensten van RoutePlus geven u in geen enkel geval het recht op enige financiële compensatie.

Links naar andere sites

Deze website kan verbindingen en verwijzingen ('links') naar andere websites bevatten. Houdt u rekening met het feit dat wij geen controle uitoefenen op deze websites en dat onze voorwaarden dus niet van toepassing zijn op deze websites. Aanbevolen wordt, telkens als u een website bezoekt, de voorwaarden van de betreffende website te raadplegen.

Wijzigingen

Bemerk dat onze voorwaarden onderhavig kunnen zijn aan veranderingen. U vindt steeds de actuele tekst van onze voorwaarden op onze site. Wij raden u aan onze voorwaarden op regelmatige tijdstippen te consulteren, in het bijzonder voordat u informatie via deze site overweegt te verstrekken. Deze voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op: 11 juli 2003.